skanebil-fastighet

Miljöpolicy

Skånebil och miljön

Skånebilsbolagen är sedan juni 2001 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Att nå dit tog ett par år av aktivt arbete på många plan. Vi började med en omfattande miljöutbildning av all personal för att höja medvetandegraden och markera ledningens avsikt att sätta miljöfrågorna i fokus. Vi införde ett s.k. miljöledningssystem och gick igenom alla våra rutiner för att sedan under

kontrollerade och effektiva former försöka minska verksamhetens miljöpåverkan. I och med miljöcertifieringen uppnåddes ett viktigt delmål men miljöarbetet pågår ständigt och vi har fortlöpande interna och externa kontroller för att försäkra oss om att vi håller rätt kurs.

Volvo och Renault – de bilmärken vi representerar – Under många år dessa märken lyft fram miljöfrågorna. Vi kan med tillfredsställelse konstatera att de bilmodeller man nu producerar påverkar miljön allt mindre under alla delar av livscykeln.

Skånebil ska verka för att bilanvändandet och den egna verksamheten ska vara så skonsam som möjligt för miljön genom att:

  • ta ansvar för sin del i helhetssynen, genom att följa lagar, förordningar och föreskrifter samt följa den miljöpolitik som gäller för generalagenterna;
  • aktivt följa miljöutvecklingen, förebygga föroreningar och eftersträva en ständig förbättring i arbetet att minska verksamhetens miljöpåverkan;
  • inta en framträdande position i miljöarbetet på lokal nivå;
  • ge alla medarbetare grundläggande utbildning och information om verksamhetens miljöpåverkan;
  • välja leverantörer av produkter och tjänster som uppfyller kraven på miljöomsorg och
    informera kunder att välja produkter och tjänster som innebär miljöomsorg.

Januari 2001
Sten Hagman, VD